Який процес і нюанси отримання, обліку марок акцизного податку для немаркованої виноробної продукції ддя ввезення через митний кордон?

Підприємство займається гуртовим і роздрібним продажем ІМПОРТНИХ алкогольних напоїв, а саме вина та виноробна продукція.

Як вірно організувати облік (оприбуткування, реалізації, зберігання) підакцизних товарів маркованих марками акцизного податку?

Чи є якась додаткова звітність? Можливо, ще якісь нюанси, які виникають при роботі з товарами маркованими марками

Подання попередньої заявки-розрахунку

Щоб отримати імпортер (покупець марок) повинен для задоволення через два місяці потреби в марках щомісяця до 8 числа подати в податкову (продавцю марок) в електронній формі (п. 3 Положення №1251):

  • попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами (за формою, затвердженою Наказом №102);
  • реквізити платіжного документа/платіжних документів (номер, дата платіжного доручення та сума перерахованих коштів) на перерахування плати за виготовлення марок;
  • звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці (за формою, затвердженою Наказом №102) – якщо такі придбавались в попередніх періодах

Корегування попередньої заявки-розрахунку

До 18 числа цього самого місяця  імпортер має право відкоригувати подану раніше заявку-розрахунок у бік збільшення, що не перевищує визначеного у ній обсягу, подавши додаткову попередню заявку-розрахунок.

Якщо протягом 24 годин від податкового органу не отримано підтвердження про отримання документів, покупець марок може не пізніше 20 числа цього самого місяця подати в ДПС заявку-розрахунок у паперовій формі.

Оплату за акцизні марки здійснюємо до подання попередньої заявки

Розмір плати за одну марку алкогольних напоїв — 0,1926 грн

Вартість врегульована у п. 5 Положення №1251

Форма заявки J1314303

                                                                                                                        

п. 10 Положення №1251: «…….Строк одержання марок акцизного податку покупцем марок (виробником) визначається за погодженням між продавцем марок і покупцем марок, але становить не більше трьох робочих днів від дати подання таким покупцем зазначених у цьому пункті документів

Зазначена інформація подається щомісяця до 8 числа продавцю марок акцизного податку для задоволення через два місяці (!!!!! абзацом четвертий пункту 3 постанови № 1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 №97

До 18 числа місяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, покупець марок має право здійснити корегування такої заяви-розрахунку в бік збільшення, що не перевищує визначеного в ній обсягу. Для цього необхідно подати додаткову попередню заявку-розрахунок засобами електронного зв’язку в електронній формі

Отже, основні терміни прийняття форм попередніх заявок-розрахунків про потребу в марках акцизного податку: 

J(F)1314302 – попередня форма –з 01 по 07 (включно) число поточного місяця, 

J(F)1314402 –корегування попередньої форми  – з 08 по 17 (включно) число поточного місяця. 

J(F)1318202 – Звіт про використання марок акцизного податку зазначений звіт подається імпортером щомісяця 5 числа місяця, наступного за звітним, на паперових носіях та в електронному вигляді до Головного управління ДФС.

Якщо останні дні строку подання припадають на вихідний або святковий день, то останнім днем строку подання вважається день, що настає за вихідним або святковим днем.

Зберігання марок

п. 7 Положення №1251 регулює зберігання – приміщення, в якому зберігаються марки, мають бути ізольовані, технічно укріплені, обладнані засобами охороннопожежної сигналізації.

Марки слід зберігати у металевих шафах, які після закінчення роботи замикаються та опечатуються.

Обов’язково потрібно подбати про матеріально відповідальну особу, що займається зберіганням марок, зберігає ключі від металевих шаф та печатку і зобов’язана забезпечувати вжиття заходів щодо їх схоронності.     

Наказ керівника про призначення,  яка під підпис ознайомлюється з порядком їх зберігання та ведення обліку, після чого марки передаються їй під звіт. І зазначена особа несе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності прийнятих марок та за будь-яке заподіяння їм шкоди внаслідок умисних дій чи внаслідок недбалого або несумлінного ставлення до своїх обов’язків відповідно до законодавства.

У разі зміни матеріально відповідальної особи марки передають іншій посадовій особі, яка перераховує їх у присутності членів комісії, призначених керівником (його заступником або уповноваженою особою) покупця марок. Про результати перерахування і передачі марок складають акт, що підписується зазначеними особами.

І ще один нюанс з Положення 1251: «….. У встановлені керівником (його заступником або уповноваженою особою) покупця марок строки, але не рідше одного разу на квартал проводять позапланову перевірку наявності марок та ведення їх обліку. Для проведення цієї перевірки наказом керівника (його заступника або уповноваженої особи) призначається комісія, яка складає відповідний акт. У разі виявлення за результатами позапланової перевірки нестачі або надлишку марок в акті зазначають причини, кількість забраклих марок або кількість надлишкових марок»

Організація обліку (оприбуткування, реалізації, зберігання) підакцизних товарів маркованих марками акцизного податку

Зберігання марок

п. 7 Положення №1251 – марки слід зберігати у металевих шафах, які після закінчення роботи замикаються та опечатуються.

Обов’язки зі зберігання марок покладаються на матеріально відповідальну особу наказом керівника покупця марок, яка під підпис ознайомлюється з порядком їх зберігання та ведення обліку, після чого марки передаються їй під звіт. І зазначена особа несе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності прийнятих марок та за будь-яке заподіяння їм шкоди внаслідок умисних дій чи внаслідок недбалого або несумлінного ставлення до своїх обов’язків відповідно до законодавства.

У разі зміни матеріально відповідальної особи марки передають іншій посадовій особі, яка перераховує їх у присутності членів комісії, призначених керівником (його заступником або уповноваженою особою) покупця марок. Про результати перерахування і передачі марок складають акт, що підписується зазначеними особами.

Використання марок (маркування продукції)

Особливості маркування встановлені в п. 20 — 24 Положення №1251

Імпортер замовляє акцизні марки і передає виробникам-нерезидентам. Таким чином, маркування здійснюють нерезиденти

На митну територію України ввозиться вже промаркована продукція. Особливості ввезення розглянуті в ст. 227 ПКУ.

норма ПКУ п. 227

«…….Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

227.1. Суб’єкти господарювання – юридичні та фізичні особи, які уклали з іноземними виробниками або іншими нерезидентами контракт (договір) про постачання в Україну алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, мають право ввозити на митну територію України імпортні алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, якщо:

а) ввезення їх на митну територію України здійснюється виключно через визначені Кабінетом Міністрів України пункти пропуску через державний кордон, які зазначені покупцями марок (імпортерами) у заявці-розрахунку;

б) маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється в установленому порядку марками акцизного податку встановленого зразка;

в) алкогольні напої в автомобільних і залізничних цистернах, а також у баках, бачках та інших ємностях місткістю більш як 5 літрів ввозяться в Україну з метою продажу або обміну на митній території України та не підлягають маркуванню. У такому разі податок сплачується до або під час митного оформлення. Контроль за його сплатою здійснюється контролюючими органами

227.2. У разі ввезення покупцем марок (імпортером) на територію України за контрактом (договором) про постачання алкогольних напоїв, …………….. кількома партіями у такому контракті (договорі) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, робляться відмітки про кількість виданих марок акцизного податку із зазначенням дати їх видачі.

227.3. Строк одержання марок акцизного податку для кожного контракту визначається покупцями марок (імпортерами) за погодженням із продавцем марок залежно від обсягу товарів, що ввозяться, але становить не більше трьох робочих днів від дати подання документів для одержання марок акцизного податку, зазначених у пункті 226.14 статті 226 цього Кодексу.

227.4. Придбані марки акцизного податку передаються покупцями марок (імпортерами) іноземним суб’єктам господарювання для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що підлягають подальшому ввезенню на митну територію України……»

Повернення марок

Особливості повернення марок наведені в п. 25 — 32 Положення №1251.

Розбираємо тезово. Пошкоджені марки

Якщо марки пошкоджені, їх повертають, відшкодовуючи суму зайво сплаченого податку або зараховуючи її у рахунок майбутніх платежів.

Марки клеїмо на аркуш паперу формату А3

Аркуші з наклеєними марками передають до податкової разом із заявою (в довільній формі) про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутніх платежів.

Крім того, до податкової в електронній формі подаємо реєстр пошкоджених марок, форма якого затверджена Наказом №102  – звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці

Акт списання вноситься представником ДПС до електронної бази марок.

Аналогічний порядок знищення марок поширюється і на партії неякісної продукції, що повертається підприємству-виробнику.

При цьому плата за марки поверненню не підлягає.

Непошкоджені марки

Повертаються до податкової разом із заявою (в довільній формі) про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутніх платежів. Крім того, до податкової в електронній формі подають реєстр невикористаних марок, форма якого затверджена Наказом №102 – звіт про використання

Якщо імпортер не може повернути невикористані марки

У такому разі імпортер видає продавцю марок (податковій) документ Торгово-промислової палати або іншого органу (за процедурою, визначеною країною нерезидента) про підтвердження такого факту з обов’язковим зазначенням кількості використаних та/або пошкоджених марок, який легалізується в установленому порядку.

Вартість марок та акцизний податок у такому разі не відшкодовуються.

Відповідальність за ввезення, продаж немаркованої продукції

Умови, за яких алкогольні напої та тютюнові вироби вважаються немаркованими, визначено п. 226.9 ПКУ.  –  в цьому пункті описується підробка акцизних марок, марки не обліковані в ДПС, або отримані іншим способом, ніж купівля в ДПС

Контролюючі органи вилучають такі товари з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію) (п. 228.3 ПКУ).

Конфіскована продукція підлягає знищенню (п. 228.6, 228.7 ПКУ).

Відповідно до п. 228.8 ПКУ у разі виявлення нестачі марок акцизного податку в їх покупця (у зв’язку з їх розкраданням, знищенням, маркуванням алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, призначених для продажу на експорт, тощо) покупці марок несуть повну майнову відповідальність у розмірі розрахункової суми податку, яка повинна бути сплачена до бюджету в разі реалізації підакцизних товарів, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку.

Відповідальність

За зберігання, транспортування, продаж немаркованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів до суб’єкта господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, передбачених ст. 17 Закону №481 – 200% від вартості реалізованого товару

Ну і звісно ж адмінвідповідальність посадових осіб  — адміністративна відповідальність відповідно до вимог ст. 156 та 164-5 КУпАП – від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв

Облік марок в бухобліку

Облік марок ведеться за видами (п. 16 Положення №1251).

Позначення виду марки складається зі слів та літер (п. 5 Положення №1251), наприклад:

— «алкоголь імпортний (лікеро-горілчана продукція)» — «АІ ЛГП»

«алкоголь імпортний (виноробна продукція)» — «АІ ВП»

тощо….

У бухгалтерському обліку марки акцизного податку обліковуємо на субрахунку 209 «Інші матеріали», за вартістю придбання:

— Д-т 631 К-т 311 — оплата марок;

— Д-т 209 К-т 631 — отримання марок.

Крім того, їх, як бланки суворого обліку, обліковуємо на позабалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку».

Аналітичний облік на субрахунку 209 і рахунку 08 у розрізі видів марок.

Включаємо вартість марок, використаних виробником-нерезидентом на маркування продукції, до первісної вартості імпортованої продукції:

Бухпроводки  Д-т 28 К-т 209. Водночас марки списуємо з рахунку 08.

Вартість марок, списаних з інших причин, у тому числі повернених продавцю марок (податковій), списують на субрахунок 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей».

На субрахунок 947 списують вартість пошкоджених, невикористаних, повернених податковій марок імпортером продукції.

До з’ясування винної особи, якщо така встановлюватиметься, вартість списаних марок відображають на позабалансовому субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей».

Зменшення суми на субрахунку 072 показують після вирішення питання про винуватців з одночасними записами: Д-т 375 К-т 716 — у сумі, що належить до відшкодування винуватцями.

Бухпроводки (зазначені суми умовні)

Оплата акцизних марок податковій   –    Дт 631 – Кт 311  –  100грн

Отримано марки в податковій –                Дт 209/1 – Кт 631 –  100грн

Акцизні марки на позабалансі    –                Дт 08/1 –                 100грн

Передано марки нерезиденту –                     Дт 209/2  – Кт 209/1  – 100грн

Передача нерезиденту  на позабалансі  –     Дт 08/2   Кт 08/1 – 100грн

Нерезидент подав звіт про використання – Дт 281 – Кт 209/2 – 80 грн

Списано марки з позабалансу                          Дт……………Кт 08 – 80 грн

Повернуто акцизні марки пошкоджені –                                Дт 209/1 – Кт 209/2 – 20грн

Відображення повернення пошкоджених на позаб.рах  –   Дт 08/1 – Кт 08/2 – 20грн

Повернуто марки в податкову  –                                           Дт 947  Кт 209/1  – 20 грн

Списано з позабалансу –                                                         Дт……. Кт 08/1 –  20грн

Практична допомога в облікових системах (проведення, виправлення, точкова перевірка). Розробка внутрішніх документів підприємств. Експрес-аудит для впевненості Вашого бухгалтера!

Подайте заявку і ми Вам допоможемо консультацією